X میرنیوز نکس وان کلیپ ویدیاب کلیپ جدید ویدجین
loading...

گاتاهای | بزرگترین مرجع شعر

گاتاهای مرجع شعر قصیده،شعر نو،شعر عاشقانه،شعر مثنوی،شعر سپید،شعر قالب نیمایی،شعر غزل،شعر قطعه،شعر ترجیع بند،شعر ترکیب بند،شعر رباعی،شعر دو بیتی،شعر تصنیف و شعر چهارپاره میباشد.

آخرین شعر ها

قصیده تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی

تا خوی ابر گل رخ تو کرده شبنمی

شبنم شده‌ست سوخته چون اشک ماتمی

... این مصرع ساقط شده ...

کاندر جهان به کس مگرو جز به فاطمی

کی مار ترسگین شود و گربه مهربان؟

گر موش ماژ و موژ کند گاه در همی

صدر جهان! جهان همه تاریک‌شب شده‌ست

از بهر ما سپیدهٔ صادق همی دمی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 222

قصیده ای غافل از شمار! چه پنداری؟

ای غافل از شمار! چه پنداری؟

کت خالق آفرید پی کاری؟!

عمری که مر توراست سرمایه

وید است و کارهات به این زاری!

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 243

قصیده گل بهاری، بت تتاری

گل بهاری، بت تتاری

نبیذ داری، چرا نیاری؟

نبیذ روشن، چو ابر بهمن

به نزد گلشن چرا نباری؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 246

قصیده ای آن که غمگنی و سزاواری

ای آن که غمگنی و سزاواری

وندر نهان سرشک همی باری

از بهر آن کجا ببرم نامش

ترسم ز بخت انده و دشواری

رفت آن که رفت و آمد آنک آمد

بود آن که بود، خیره چه غمداری؟

هموار کرد خواهی گیتی را؟

گیتی‌ست، کی پذیرد همواری

مستی مکن، که ننگرد او مستی

زاری مکن، که نشنود او زاری

شو، تا قیامت آید، زاری کن

کی رفته را به زاری باز آری؟

آزار بیش بینی زین گردون

گر تو به هر بهانه بیازاری

گویی گماشته‌ست بلایی او

بر هر که تو دل بر او بگماری

ابری پدید نی و کسوفی نی

بگرفت ماه و گشت جهان تاری

فرمان کنی و یا نکنی، ترسم

بر خویشتن ظفر ندهی باری!

تا بشکنی سپاه غمان بر دل

آن به که می بیاری و بگساری

اندر بلای سخت پدید آید

فضل و بزرگمردی و سالاری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 21255

قصیده مار را، هر چند بهتر پروری

مار را، هر چند بهتر پروری

چون یکی خشم آورد کیفر بری

سفله طبع مار دارد، بی خلاف

جهد کن تا روی سفله ننگری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2288

قصیده این جهان را نگر به چشم خرد

این جهان را نگر به چشم خرد

نی بدان چشم کاندر او نگری

همچو دریاست وز نکوکاری

کشتیی ساز، تا بدان گذری

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2125

قصیده جعد همچون نورد آب بباد

جعد همچون نورد آب بباد

گوییا آن چنان شکستستی

میانکش نازکک چو شانهٔ مو

گویی از یک دگر گسستستی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 230

قصیده بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی

بیار آن می که پنداری روان یاقوت نابستی

و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی

بیا کی گویی: اندر جام مانند گلابستی

به خوشی گویی: اندر دیدهٔ بی‌خواب خوابستی

سحابستی قدح گویی و می قطرهٔ سحابستی

طرب، گویی، که اندر دل دعای مستجابستی

اگر می نیستی، یکسر همه دل ها خرابستی

اگر در کالبد جان را ندیدستی، شرابستی

اگر این می به ابر اندر، به چنگال عقابستی

ازان تا ناکسان هرگز نخوردندی صوابستی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 238

قصیده ای دل، سزایش بری

ای دل، سزایش بری

باز بر چنگل عقابی

بی تو مرا زنده نبیند

من ذره ام، تو آفتابی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 268

قصیده آن چیست بر آن طبق همی تابد؟

آن چیست بر آن طبق همی تابد؟

چون ملحم زیر شعر عنابی

ساقش به مثل چو ساعد حورا

پایش به مثل چو پای مرغابی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 243

قصیده سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

سپید برف برآمد به کوهسار سیاه

و چون درونه شد آن سرو بوستان آرای

و آن کجا بگوارید ناگوار شده‌ست

و آن کجا نگزایست گشت زود گزای

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 275

قصیده مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی

مشوشست دلم از کرشمهٔ سلمی

چنان که خاطر مجنون ز طرهٔ لیلی

چو گل شکر دهیم در دل شود تسکین

چو ترش روی شوی وارهانی از صفری

به غنچهٔ تو شکر خنده نشانهٔ باده

به سنبل تو در گوش مهرهٔ افعی

ببرده نرگس تو آب جادوی بابل

گشاده غنچهٔ تو باب معجز موسی

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2230

قصیده زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله

زمانی برق پر خنده، زمانی رعد پر ناله

چنان مادر ابر سوک عروس سیزده ساله

و گشته زین پرند سبز شاخ بید بنساله

چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 233

قصیده رفیقا، چند گویی: کو نشاطت؟

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 235

قصیده مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟

مرغ دیدی که بچه زو ببرند؟

چاو چاوان درست چونانست

باز چون بر گرفت پرده ز روی

کروه دندان و پشت چوگانست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 276

قصیده چرخ فلک هرگز پیدا نکرد

چرخ فلک هرگز پیدا نکرد

چون تو یکی سفلهٔ دون و ژکور

خواجه ابوالقاسم از ننگ تو

بر نکند سر به قیامت ز گور

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 252

قصیده به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را

به خیره برشمرد سیر خورده گرسنه را

چنان که درد کسان بر دگر کسی خوارست

چو پوست روبه ببینی به خان واتگران

بدان که: تهمت او دنبهٔ به سر کارست

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 219

قصیده لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب

لنگ دونده‌ست، گوش نی و سخنیاب

گنگ فصیح است، چشم نی و جهان بین

تیزی شمشیر دارد و روش مار

کالبد عاشقان و گونهٔ غمگین

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 219

قصیده جمله صید این جهانیم، ای پسر

جمله صید این جهانیم، ای پسر

ما چو صعوه، مرگ بر سان زغن

هر گلی پژمرده گردد زو، نه دیر

مرگ بفشارد همه در زیر غن

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 268

قصیده ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو

ضیغمی نسل پذیرفته ز دیو

آهویی نام نهاده یکران

آفتابی، که ز چابک قدمی

بر سر ذره نماید جولان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 236

قصیده خواهی تا مرگ نیابد تو را

خواهی تا مرگ نیابد تو را

خواهی کز مرگ بیابی امان

زیر زمین خیز و نهفتی بجوی

پس به فلک برشو بی نردبان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 251

قصیده چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟

چه چیزست آن رونده تیرک خرد؟

چه چیزست آن پلالک تیغ بران؟

یکی اندر دهان حق زبانست

یکی اندر دهان مرگ دندان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 244

قصیده خلخیان خواهی و جماش چشم

خلخیان خواهی و جماش چشم

گرد سرین خواهی و بارک میان

کشکین نانت نکند آرزوی

نان سمن خواهی گرد و کلان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 2101

قصیده ای مج، کنون تو شعر من از بر کن و بخوان

ای مج، کنون تو شعر من از بر کن و بخوان

از من دل و سگالش، از تو تن و روان

کوری کنیم و باده خوریم و بویم شاد

بوسه دهیم بر دو لبان پریوشان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 229

قصیده یخچه می‌بارید از ابر سیاه

یخچه می‌بارید از ابر سیاه

چون ستاره بر زمین از آسمان

چون بگردد پای او از پای دار

آشکوخیده بماند همچنان

اشتراک گذاری :

نفر پسندیدن
امتیاز5 بازدید : 244
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

تعداد صفحات : 7

تبلیغات
محل تبلیغات
موضوعات

انواع شعر

لیست شاعر ها

آمار سایت
 • کل مطالب : 995
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 1
 • آی پی امروز : 21
 • آی پی دیروز : 364
 • بازدید امروز : 27
 • باردید دیروز : 563
 • گوگل امروز : 13
 • گوگل دیروز : 140
 • بازدید هفته : 27
 • بازدید ماه : 590
 • بازدید سال : 131,337
 • بازدید کلی : 517,626